Aktuality

Výzkum Vzdělávání dospělých v ČR proběhl na podzim roku 2009 a byl provedený společností Donath-Burson-Marsteller ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) a společností Factum Invenio. Ve výzkumu byli formou fokusních skupin zjišťovány postoje laické veřejnosti k tématu dalšího vzdělávání (DV) dospělých.

Projekt Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje se zabýval vzděláváním dospělých v různých fázích životního cyklu. Projekt probíhal v letech 2004 - 2008 na Ústavu pedagogických věd MU ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU a byl podporován MPSV ČR.

Prezentovaná studie je dodatečnou analýzou druhé vlny projektu Rychlá šetření 2008 (RŠ). V této následné analýze jsou prezentovány údaje o dotazování ředitelů středních škol na téma dalšího vzdělávání a to formou elektronického dotazníku.

VŠPS je národní verzí největšího výběrového šetření domácností probíhajícího na území EU s názvem Labour force survey (LFS). V rámci šetření jsou dotazováni respondenti starší 15 let a hlavním záměrem je periodické zjišťování informací o stavu a změnách evropského trhu práce. Šetření probíhá čtvrtletně ve všech zapojených zemích a jejich centrálním koordinátorem je Eurostat, v ČR probíhá šetření od roku 1992 a provádí jej ČSÚ.

Výzkum PIAAC proběhl v letech 2010 až 2013. Ve výzkumu byli dotazováni respondenti ve věku 16 až 65 let a hlavním cílem výzkumu bylo zmapování a vyhodnocení funkční gramotnosti obyvatelstva zúčastněných zemí.

Rozcestník