Přehled institucí dalšího vzdělávání

Rozšířené možnosti

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - JU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích byla založena v roce 1991. S více než 12 tisíci studenty je největší vzdělávací a vědeckou institucí v jižních Čechách. Univerzitu tvoří osm fakult: ekonomická, filozofická, pedagogická, přírodovědecká, rybářství a ochrany vod, teologická, zdravotně...
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je mezinárodní vládní organizace sdružující 34 ekonomicky nejvyspělejší zemí, která si klade za cíl podporu ekonomické a sociálně-politické spolupráci členských zemí, sjednává nové investiční možnosti a snaží se o uvolnění mezinárodního obchodu....

EDUin

EDUin je společnost, která se zabývá problematikou vzdělávání a zároveň si klade za cíl informování široké veřejnosti o všem novém a důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin se snaží ve společnosti vyvolávat diskuzi o efektivitě a kvalitě vzdělávání, zprostředkovává komunikaci mezi...
Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy je organizace založená Radou Evropského hospodářského společenství se sídlem v Soluni, jejímž úkolem je podpora odborné přípravy a odborného vzdělávání v EU. CEDEFOP se zaměřuje na zvyšování schopností pomocí celoživotního vzdělávání, sledování...

Evropská komise - EK

Evropská komise je politicky nezávislý, výkonný orgán EU. Hájí zájmy EU jako celku, nezávisle na členských státech. Předkládá návrhy právních předpisů k přijetí Evropskému parlamentu a Radě EU a je odpovědná za provádění těchto rozhodnutí. Komise je složena z 28 komisařů, které nominují do funkce...
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zabývá se organizací a vyhodnocováním maturitní zkoušky. Centrum mimoto realizuje výzkum zaměřený na nástroje a způsoby hodnocení výsledků vzdělávání. V oblasti dalšího vzdělávání...
Českomoravská konfederace odborových svazů je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních...
Sociologický ústav AV ČR je veřejnou výzkumnou institucí. Rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého sociologického výzkumu. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové studie, sondy i nezávislý výzkum veřejného mínění. Používá moderní výzkumné...