Přehled institucí dalšího vzdělávání

Rozšířené možnosti
Asociace samostatných odborů je sdružení nezávislých odborových svazů a zároveň je druhým největším odborovým seskupení v ČR. ASO spolupracuje s Českomoravskou konfederací odborových svazů, především pak v Radě hospodářské a sociální jednoty zastupují odbory. Odborové svazy sdružují cca 200 tisíc...

Úřad práce  - ÚP

Úřad práce je státní institucí spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož hlavním úkolem je evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání spolu s nabídkou pracovních míst a poskytováním informací z trhu práce v ČR i EU. ÚP zajišťuje rekvalifikace, buď pro získání nového, nebo pro...
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy byla institucí, jejíž cílem bylo vedení a podpora vzdělávacích programů mezinárodní spolupráce a vytvoření informačního systému o těchto programech. Dále podávala informace o vzdělávacích programech, poskytovala konzultace, pořádala semináře a...

Národní poradenské fórum - NPF

Národní poradní fórum je poradní orgán Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, byl zřízen z důvodu podpory kariérového poradenství v celoživotním vzdělávání. Zároveň si klade za cíl vytvořit přehled organizací zabývajících se kariérním poradenství v...
Ministerstvo školství se v oblasti dalšího vzdělávání zabývá vzděláváním pedagogických pracovníků, Národní soustavou kvalifikací, rekvalifikací nebo jazykovým vzděláváním. MŠMT realizuje vzdělávání pedagogů pod záštitou systému Další vzdělávání pedagogických pracovníků, které v sobě zahrnuje...

Dům zahraniční spolupráce - DZS

Dům zahraniční spolupráce je organizací zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která zprostředkovává mezinárodní vzdělávací programy, aktivity studentům, pedagogům, organizacím zabývajících se vzděláváním a stejně tak i široké veřejnosti.Součástí této organizace je Akademická...
Fond dalšího vzdělávání je organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a jejím hlavním cílem je podpora dalšího vzdělávání občanů ČR a v důsledku pak jejich lepší uplatnění na trhu práce. FDV usiluje o zlepšení postavení znevýhodněných skupin na pracovním trhu,...

Národní vzdělávací fond - NVF

Národní vzdělávací fond je společností, jejímž hlavním účelem je rozvoj v oblasti lidských zdrojů a to především v celoživotním vzdělávání, politice zaměstnanosti, oblasti sociální politiky a také zkoumá faktory ovlivňující rozvoj znalostní ekonomiky. NVF organizuje programy a projekty zaměřené...

Národní ústav pro vzdělávání - NÚV

Národní ústav pro vzdělávání je školské poradenské zařízení, jehož zřizovatelem je MŠMT. Jeho hlavním cílem je rozvoj všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabízí podporu školám v pedagogicko-psychologické oblasti, v kariérovém poradenství a v dalším...
Asociace institucí vzdělávání dospělých je největší profesní asociací ve vzdělávání dospělých v ČR. Zabývá se sdružováním a podporou institucí věnujících se vzdělávání dospělých a současně vzdělává v tomto oboru odbornou i širokou veřejnost. Spolupracuje se státními i veřejnými organizacemi na...