Revue DV

Rozšířené možnosti

V loňském roce jsme na Koopolis otevřeli diskuzi na téma možností rozvoje a uplatnění kariérových poradců s výzvou ke sdílení vlastních profesních příběhů poradců. Děkujeme všem, kteří se do diskuse zapojili. Přinášíme shrnutí diskuse a další informace o tématu profesionalizace kariérového poradenství.

Přinášíme přehled nejvýznamnějších konferencí z oblasti HR, personalistiky a vzdělávání, které se budou konat v druhém pololetí roku 2016.


Článek srovnává situaci na trhu práce nezaměstnaných mladých lidí do 25 let a starších dospělých (50+ a popisuje odlišnosti v jejich vnímání dalšího vzdělávání jako nástroje ke zvýšení kvalifikace.

Je mytí oken důležitější než vzdělávání? Aneb vzdělávání a DPH

Mgr. Jana Brabcová, jednatelka Grafia, spol. s r.o.

Jana Brabcová se v článku zamýšlí nad sazbami DPH a tím, v jaké z nich by mělo být mimoškolní vzdělávání dospělých.

Jana Brabcová se v článku zamýšlí nad motivací jednotlivců k celoživotnímu vzdělávání a zažitými vzorci, které je od vzdělávání mnohdy odrazují.

Článek Jany Brabcové ze série (Ne)kvalita v dalším vzdělávání navazuje na příspěvek Dialog se vzdělávací institucí a příprava akce. Školení jsme naplánovali, objednali, účastníky informovali, je tedy čas začít školit!

Článek Jany Brabcové navazuje na příspěvek Výběr vzdělávací instituce. Tentokrát se věnuje přípravě před samotnou realizací vzdělávacích aktivit, shrnuje, čemu by si měl objednavatel (tedy zaměstnavatel) i poskytovatelé vzdělávání dávat pozor, aby vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných.

Článek Jany Brabcové navazuje na úvodní text věnovaný tématu (ne)kvality ve vzdělání dospělých. V aktuálním příspěvku se zamýšlí nad kritérii, která zaměstnavatelům i jednotlivcům mohou usnadnit výběr kvalitního vzdělavatele.

Článek Alice Müllerové uvozuje diskusi Výzva pro kariérové poradce zveřejněnou ve Fóru. Popisuje v něm svůj profesní příběh, který ji dovedl k práci kariérové poradkyně, a zkušenosti, které v průběhu své profesní dráhy získala: "V mém případě začal studiem oboru sociální práce, doplněný sebezkušenostním výcvikem, a přímou prací s klienty v neziskových organizacích. Později jsem se stala konzultantkou evropského programu Euroguidance a zúčastnila se dlouhodobého výcviku v kariérovém poradenství a řady krátkodobých specializačních kurzů. Za významnou pro rozvoj mých profesních kompetencí považuji poradenskou praxi doplněnou supervizí, případně jinou formu sdílení."

Článek Jany Brabcové je prvním ze série věnované problematice kvality ve vzdělávání dospělých, s důrazem na vzdělávání ve firmách. Autorka se zamýšlí nad tím, co by pro zlepšení kvality vzdělávání měli znát, vyžadovat a skutečně udělat obě zúčastněné strany, tedy objednatelé vzdělávání (zaměstnavatelé, potažmo zaměstnanci) a poskytovatelé vzdělávání.