Výzkumy a statistiky

Rozšířené možnosti

Evropský průzkum společností (ECS) se provádí každé čtyři roky, přičemž poprvé se uskutečnil v letech 2004–2005 ještě pod názvem Evropský průzkum podniků zaměřený na pracovní dobu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

PIAAC online (označovaný též jako test Vzdělávání a dovednosti online) je elektronická aplikace navazující na mezinárodní výzkum PIAAC zabývající se testováním čtenářské a matematické gramotnosti dospělých a řešením problémů v

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

U příležitosti Svátku práce publikoval Eurostat infografiku znázorňující zaměstnanost v Evproské unii v roce 2015. Infografika je v angličtině.

Výzkumné šetření v rámci projektu „Kooperace – Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti“ (dále jen „Kooperace“) proběhlo od října do listopadu 2014 ve všech krajích ČR. Jeho cílem bylo, kromě zjištění účasti na dalším profesním vzdělávání u vybraných skupin na trhu práce, také zmapování jejich postojů, motivací, bariér a informačních zdrojů týkajících se dalšího vzdělávání.

Výzkum Alternativy 50+ k postavení starších osob na trhu práce byl zpracován společností SC&C. Výběrový soubor tvořilo 3066 osob ve věku 50-64 let. Zhruba pětina respondentů byla ze 4. vlny mezinárodního výzkumu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) z roku 2011, zbytek tvořil nadvýběr osob ve věku 50-59 let dotazovaný telefonicky (metodou CATI) v roce 2013, a to na základě regionu, věku, pohlaví a pracovního statusu.