Výzkumy a statistiky

Rozšířené možnosti

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

U příležitosti Svátku práce publikoval Eurostat infografiku znázorňující zaměstnanost v Evproské unii v roce 2015. Infografika je v angličtině.

Výzkum CEDEFOPu zjišťoval úroveň kvalifikací a jejich (ne)soulad s pracovní náplní mezi zaměstnanci 28 evropských států.

Nezaměstnanost absolventů VŠ je společenský problém.

Co se děje, když se budoucí absolvent obrátí na Úřad práce, co ho tam čeká a co se tam dozví? Kvalita veřejných služeb není nikomu lhostejná, proto se odborníci Ipsosu na měření zákaznické zkušenosti podívali blíže na úroveň obsluhy zákazníků Úřadu práce, ale i Call centra služeb zaměstnanosti.

V každém kraji Ipsos provedl v březnu – dubnu 2015 jednu návštěvu/ kontaktování – celkem se tedy zapojilo 14 mystery shopperů.

Výzkumné šetření v rámci projektu „Kooperace – Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti“ (dále jen „Kooperace“) proběhlo od října do listopadu 2014 ve všech krajích ČR. Jeho cílem bylo, kromě zjištění účasti na dalším profesním vzdělávání u vybraných skupin na trhu práce, také zmapování jejich postojů, motivací, bariér a informačních zdrojů týkajících se dalšího vzdělávání.

Výzkum AES proběhl naposledy v roce 2011 a byl proveden statistickým úřadem evropské unie (Eurostat). Ve výzkumu byli dotazování respondenti ve věku od 25 do 64 let (v ČR 18-69

Výzkum Alternativy 50+ k postavení starších osob na trhu práce byl zpracován společností SC&C. Výběrový soubor tvořilo 3066 osob ve věku 50-64 let. Zhruba pětina respondentů byla ze 4. vlny mezinárodního výzkumu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) z roku 2011, zbytek tvořil nadvýběr osob ve věku 50-59 let dotazovaný telefonicky (metodou CATI) v roce 2013, a to na základě regionu, věku, pohlaví a pracovního statusu.

Výzkum Vzdělávání dospělých v ČR proběhl na podzim roku 2009 a byl provedený společností Donath-Burson-Marsteller ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD) a společností Factum Invenio. Ve výzkumu byli formou fokusních skupin zjišťovány postoje laické veřejnosti k tématu dalšího vzdělávání (DV) dospělých.

Projekt Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje se zabýval vzděláváním dospělých v různých fázích životního cyklu. Projekt probíhal v letech 2004 - 2008 na Ústavu pedagogických věd MU ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU a byl podporován MPSV ČR.

Prezentovaná studie je dodatečnou analýzou druhé vlny projektu Rychlá šetření 2008 (RŠ). V této následné analýze jsou prezentovány údaje o dotazování ředitelů středních škol na téma dalšího vzdělávání a to formou elektronického dotazníku.