Výzkumy a statistiky

Rozšířené možnosti

Evropský průzkum společností (ECS) se provádí každé čtyři roky, přičemž poprvé se uskutečnil v letech 2004–2005 ještě pod názvem Evropský průzkum podniků zaměřený na pracovní dobu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

PIAAC online (označovaný též jako test Vzdělávání a dovednosti online) je elektronická aplikace navazující na mezinárodní výzkum PIAAC zabývající se testováním čtenářské a matematické gramotnosti dospělých a řešením problémů v

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

U příležitosti Svátku práce publikoval Eurostat infografiku znázorňující zaměstnanost v Evproské unii v roce 2015. Infografika je v angličtině.

Výzkum CEDEFOPu zjišťoval úroveň kvalifikací a jejich (ne)soulad s pracovní náplní mezi zaměstnanci 28 evropských států.

Nezaměstnanost absolventů VŠ je společenský problém.

Co se děje, když se budoucí absolvent obrátí na Úřad práce, co ho tam čeká a co se tam dozví? Kvalita veřejných služeb není nikomu lhostejná, proto se odborníci Ipsosu na měření zákaznické zkušenosti podívali blíže na úroveň obsluhy zákazníků Úřadu práce, ale i Call centra služeb zaměstnanosti.

V každém kraji Ipsos provedl v březnu – dubnu 2015 jednu návštěvu/ kontaktování – celkem se tedy zapojilo 14 mystery shopperů.

Výzkumné šetření v rámci projektu „Kooperace – Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti“ (dále jen „Kooperace“) proběhlo od října do listopadu 2014 ve všech krajích ČR. Jeho cílem bylo, kromě zjištění účasti na dalším profesním vzdělávání u vybraných skupin na trhu práce, také zmapování jejich postojů, motivací, bariér a informačních zdrojů týkajících se dalšího vzdělávání.

Výzkum AES proběhl naposledy v roce 2011 a byl proveden statistickým úřadem evropské unie (Eurostat). Ve výzkumu byli dotazování respondenti ve věku od 25 do 64 let (v ČR 18-69

Výzkum Alternativy 50+ k postavení starších osob na trhu práce byl zpracován společností SC&C. Výběrový soubor tvořilo 3066 osob ve věku 50-64 let. Zhruba pětina respondentů byla ze 4. vlny mezinárodního výzkumu Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) z roku 2011, zbytek tvořil nadvýběr osob ve věku 50-59 let dotazovaný telefonicky (metodou CATI) v roce 2013, a to na základě regionu, věku, pohlaví a pracovního statusu.